Michal Patarák je prednostom II. Psychiatrickej kliniky SZU v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici, šéfredaktorom časopisu Alkoholizmus a drogové závislosti, predsedom Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a členom Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Psychiatriu vyučuje na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Okrem klasickej psychiatrie a psychopatológie sa venuje najmä hraničným oblastiam psychiatrie s inými medicínskymi a nemedicínskymi odbormi, jej prienikom s filozofiou a spiritualitou a explorácii sexuálnej identity človeka.